Pirkimo - pardavimo taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimotaisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas,kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimobei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šaliųatsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje"Valdasstudio" susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymąpatvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjolaikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėjesuformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymobūdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".
 2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėjeparduotuvėje "Valdasstudio", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metuprašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingųduomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjassutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymotikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtųsiunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būtitvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tamsutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleistiPirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalaujakompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arbaatskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
 3. Pirkėjo teisės irįsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėtiPardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną,išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikianetikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Valdasstudio" turiteisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims,pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakytiprekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėseišdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymąinternetinėje parduotuvėje "Valdasstudio" sutinka su šiomis pirkimo -pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
 4. Pardavėjo teisės irįsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudarytivisas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Valdasstudio"teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenktiinternetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savoįsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti,sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbtiPirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytąpirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatytiPirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbiomsaplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvėsveiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkaipakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygųpasikeitimų naudojasi "Valdasstudio" teikiamomis paslaugomis,laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
 5. Prekių užsakymas, kainos,atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjasinternetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantisInternetine parduotuve "Valdasstudio".
5.4. Visos prekių kainos internetinėjeparduotuvėje nurodytos eurais.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėtiužsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
5.7  Išankstiniai užsakymai įvykdomi per 2-3 savaites.
 6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodytitikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekespriimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekėspristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjuipretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.4. Visais atvejais Pardavėjasatleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeiguprekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltėsarba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiantinformuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntojegautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekėskomplektacija.
6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateiktiPardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
 7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje"Valdasstudio" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienosprekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekiųkiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būtipavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekėsaprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, galinežymiai skirtis.
 8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
8.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos .Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).
8.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
8.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
8.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos .Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
8.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.4-1.5,1.9-1.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).
8.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
8.14. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
8.15. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas internetinėjeparduotuvėje "Valdasstudio" gali organizuoti įvairias akcijas irpasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisęvienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jaspanaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimasgalioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjuisiunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus irklausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytaiskontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjasnegauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinioryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkantį SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būtitvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.
 10. Privatumo politika
10.1 Kokio tipo informaciją mes renkame?
Mes gauname, renkame ir saugome bet kokią informaciją, kurią įvedate mūsų svetainėje, arba pateikiate mums bet kokiu kitu būdu. Be to, mes renkame interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jūsų kompiuteriui prijungti prie interneto; Prisijungti; elektroninio pašto adresas; Slaptažodis; kompiuterio ir ryšio informacija bei pirkimo istorija. Mes galime naudoti programinės įrangos įrankius matuoti ir rinkti seanso informaciją, įskaitant puslapio atsakymo laiką, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, informaciją apie puslapio sąveiką ir metodus, naudojamus naršant toli nuo puslapio. Mes taip pat renkame asmens identifikavimo informaciją (įskaitant vardą, el. Pašto adresą, slaptažodį, ryšius); išsami mokėjimo informacija (įskaitant kredito kortelės informaciją), komentarai, atsiliepimai, produktų apžvalgos, rekomendacijos ir asmeninis profilis.
10.2 Kaip mes renkame informaciją?
Kai atliekate operaciją mūsų svetainėje, kaip proceso dalį, mes renkame jūsų pateiktą asmeninę informaciją, pvz., Jūsų vardą, adresą ir el. Pašto adresą. Jūsų asmeninė informacija bus naudojama tik dėl konkrečių aukščiau nurodytų priežasčių.
10.3 Kodėl mes renkame tokią asmeninę informaciją?
Mes renkame tokią neasmeninę ir asmeninę informaciją šiais tikslais: Teikti ir valdyti Paslaugas; Teikti Vartotojams nuolatinę pagalbą klientams ir techninę pagalbą; Kad galėtume susisiekti su mūsų lankytojais ir vartotojais bendrais ar individualizuotais su paslauga susijusiais pranešimais ir reklaminiais pranešimais; Norėdami sukurti apibendrintus statistinius duomenis ir kitą apibendrintą ir (arba) numanomą ne asmeninę informaciją, kurią mes ar mūsų verslo partneriai galime naudoti teikdami ir tobulindami savo atitinkamas paslaugas; Laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
10.4 Kaip mes saugome, naudojame, dalijamės ir atskleidžiame savo svetainės lankytojų asmeninę informaciją?
Mūsų įmonė yra įsikūrusi shopiteka.lt platformoje. Shopiteka.lt suteikia mums internetinę platformą, leidžiančią jums parduoti savo produktus ir paslaugas. Jūsų duomenys gali būti saugomi per shopiteka.lt duomenų saugyklą, duomenų bazes ir bendras shopiteka.lt programas. Jie saugo jūsų duomenis saugiuose serveriuose už ugniasienės. Visi tiesioginių mokėjimų vartai, kuriuos siūlo shopiteka.lt. ir kuriuos naudoja mūsų įmonė, atitinka PCI-DSS nustatytus standartus, kuriuos valdo PCI saugumo standartų taryba, kuri yra bendra tokių prekių ženklų kaip „Visa“, „MasterCard“, „American Express“ ir „Discover“ pastangomis. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mūsų parduotuvės ir jos paslaugų teikėjų kreditinių kortelių informacijos tvarkymą.
10.5 Kaip mes bendraujame su savo svetainės lankytojais?
Mes galime susisiekti su jumis, norėdami pranešti apie jūsų paskyrą, šalinti su paskyra susijusias problemas, išspręsti ginčą, rinkti mokesčius ar pinigus, apklausti jūsų nuomones apklausų ar anketų pagalba, siųsti naujienas apie mūsų įmonę arba, jei reikia, susisiekti su jumis, kad vykdytume mūsų vartotojo sutartį, galiojančius nacionalinius įstatymus ir bet kokią su jumis galimą sutartį. Šiais tikslais mes galime susisiekti su jumis el. Paštu, telefonu, teksto žinutėmis ir pašto paštu.
10.6 Kaip mūsų svetainės lankytojai gali atšaukti sutikimą?
Jei nebenorite, kad mes apdorotume jūsų duomenis, susisiekite su mumis adresu hello@valdasstudio.com. Privatumo politikos atnaujinimai Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šią privatumo politiką, todėl prašome ją dažnai peržiūrėti. Pakeitimai ir paaiškinimai įsigalios iškart po jų paskelbimo svetainėje. Jei atliksime esminius šios politikos pakeitimus, čia informuosime jus, kad ji buvo atnaujinta, kad jūs žinotumėte, kokią informaciją mes renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis, jei yra, naudojame ir (arba) atskleidžiame tai. Klausimai ir jūsų kontaktinė informacija Jei norite: pasiekti, taisyti, taisyti ar ištrinti bet kokią asmeninę informaciją, kurią turime apie jus, kviečiame susisiekti su mumis adresu hello@valdasstudio.com.
11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimoTaisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LRteisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybųkeliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatytatvarka.